Általános szerződés feltételek

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a ResiDentia Optima Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2724 Újlengyel, Dózsa György utca 11.; cégjegyzékszám:13 09 189707; adószám:26155959-2-13), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) – által kötött székhelybérleti szerződésekre. Az ÁSZF a Bérlő részére a székhelybérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötését megelőzően átadásra kerül, a Szerződésben a Bérlő és a Szolgáltató rögzítik az ÁSZF-től történő esetleges eltéréseket. A jelen ÁSZF hatályos 2020. szeptember 10. napjától visszavonásig, vagy annak módosításáig. Későbbi módosítás esetén Szolgáltató kötelessége értesíteni Bérlőt a Szerződésben megadott e-mail elérhetőségén az ÁSZF-ben történt, Bérlőt érintő változásokról. Amennyiben a módosítást követően Bérlő továbbra is igénybe veszi a Szerződésben foglalt szolgáltatást, úgy az esetleges ÁSZF módosítást automatikusan elfogadja, magára kötelezően betartandónak tekinti.

Szolgáltató vállalja, hogy a 7/2017. (VI. 1.) IM rendeletnek (a továbbiakban: Rendelet) megfelelő székhelyszolgáltatást biztosít a Bérlő részére. Ennek keretében vállalja, hogy a 2724 Újlengyel, Dózsa György utca 11. alatti ingatlanban (a továbbiakban: Ingatlan) székhelyet/telephelyet/fióktelepet biztosít a Bérlőnek. Szolgáltató vállalja, hogy átadja Bérlő részére az Ingatlan tulajdoni lapjának másolatát és a székhely bejegyzéshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát, amely az illetékes törvényszék/cégbíróság előtt felhasználható a vonatkozó eljárásokban. Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a felsorolt dokumentumok felhasználásával Bérlő, az Ingatlant az irataiban székhelyként/telephelyként/fióktelepként tüntesse fel, amelyet az illetékes hatóságokhoz, bíróságokhoz és egyéb szervekhez is jogosult bejelenteni.

Szolgáltató köteles Bérlő cégtábláját térítés ellenében elkészíttetni és az Ingatlan bejáratánál, jól látható helyen elhelyezni és biztosítani, hogy munkanapokon – a Szolgáltató irodájánál feltüntetett nyilvántartási időben – a Bérlő nevére érkező postai küldemények átvételre kerüljenek. Szolgáltató köteles a Bérlő általi átvétel napjáig a küldemények Ingatlanban történő tárolásáról gondoskodni. Szolgáltató csak azokat a küldeményeket köteles átvenni, amelyen a Bérlő neve fel van tüntetve. Bérlő a Szerződés aláírásával egy időben köteles a Magyar Posta Zrt. által kibocsátott meghatalmazással meghatalmazni Szolgáltatót a postai küldemények átvételére. Amennyiben a meghatalmazást nem bocsátja Szolgáltató rendelkezésére, úgy Szolgáltatónak nem áll módjában az aláírandó postai küldeményeket átvenni. Szolgáltató az ebből adódó esetleges károkért felelősséget nem vállal. A meghatalmazás nem szerződésszerű használatával kapcsolatos mindennemű, a Bérlőt ért kárért Szolgáltató felelősséget vállal. Szolgáltató kizárólag az átvett AJÁNLOTT (Recommandé) és POSTAUTALVÁNY (Mandat de poste) fajtájú küldeményekről köteles Bérlőt értesíteni. Szolgáltató az értesítést az átvétel napján küldi el a Bérlőnek. Az értesítés formája a Szerződésben a Bérlő adatai között meghatározott e-mail címre történő e-mail. Az e-mail útján megküldött értesítések a kiküldés napján kézbesítettnek minősülnek (kézbesítési vélelem), kivéve, ha a küldő fél a levél kézbesítéséről hibajelentést kap. A Bérlő által megadott e-mail címre küldött e-mail megérkezésének a Szolgáltatónak fel nem róható okból történt meghiúsulásáért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató tájékoztatja Bérlőt, hogy a postai küldemények utánküldésére részéről lehetőség nincsen. Szolgáltató a Szerződéssel kapcsolatos, postai úton küldendő nyilatkozatokat Bérlő részére a Szerződésben vagy ügyfél adatlapon feltüntetett értesítési címre küldi. Amennyiben a Szerződésen vagy adatlapon feltüntetett értesítési címre a küldemények nem kézbesíthetők, Bérlő bármely képviselőjének a nyilvántartásban szereplő bejelentett lakcímére kézbesíti azokat.

Szolgáltató őrzi és rendelkezésre tartja a Rendelet 2. § (1) pontja szerint meghatározott Bérlői iratokat. Szolgáltató a legfontosabb hivatalos iratokat és ingóságokat különösen a hatályos létesítő okirat és bejegyzési végzés, továbbá aláírás-minta, valamint engedélyhez kötött tevékenység esetén, a tevékenység végzésére jogosító engedély, továbbá az adóhatósághoz történő adatbejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratait, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolójának egy példányát az ingatlanban őrizni, és rendelkezésre tartja, amely dokumentumok Szolgáltató részére történő átadása a Bérlő felelőssége. Bérlő köteles legalább a hatályos létesítő okiratának és ennek jövőbeni módosítása, valamint a bejegyző végzés, aláírás-minta, továbbá az alap adóbejelentkezési nyomtatvány egy másolati példányát mindenképpen a Szolgáltató részére átadni. Amennyiben Bérlő engedélyköteles tevékenységet végez, úgy köteles a tevékenység végzésére jogosító engedély egy másolati példányát is köteles a Szolgáltató részére átadni. Szolgáltató tételes és naprakész iratjegyzéket és ingóságra vonatkozó jegyzéket vezet azon iratokról és ingóságokról, amelyeket a Szerződés alapján tart magánál.

Szolgáltató a Szerződésben foglalt szolgáltatásokra irányuló kötelezettségén kívül egyéb szolgáltatást csak külön díjazás ellenében, a felek között erre irányuló külön megállapodás alapján vállal. A Szerződésben megadott Bérlői adatok kizárólag írásban módosíthatók, e-mail nem tekintendő a módosítás írásbeli közlésének. Írásbeli közlést tértivevényes ajánlott levél formájában juttatják el felek a másik fél részére, és az a másik fél általi kézhezvétellel hatályosul. A Szerződésben meghatározott kapcsolattartói adatok valódiságáért Bérlő felel.

Bérlő a Szerződés aláírását követően végzett létesítő okirat módosítást, annak bejegyzését követő 8 napon belül köteles Szolgáltatónak bejelenteni a létesítő okirat egy másolati példányának átadásával. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bejelentés elmulasztásából eredő minden kár őt terheli.

Bérlő és annak képviselője mulasztásából, tevékenységéből, ügyviteléből, szerződésszegéséből, így különösen valamely küldemény késedelmes átvételéből eredő felelősség a Bérlőt terheli és az emiatt bekövetkező kárt is ő köteles viselni. Szolgáltató kizárja felelősségét az át nem vett küldeményekből fakadó károkért. Bérlő további albérletbe vagy használatba nem adhatja az Ingatlant.

Bérlő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokért szolgáltatási díjat köteles fizetni. A Szolgáltatási díj naptári évente előre fizetendő, a tárgyév 15. napjáig. A Szolgáltatási díjról Szolgáltató a tárgyévet megelőző hónap 15. napjáig állítja ki számláját. A Szolgáltatási díj a Szolgáltató számláján feltüntetett pénzforgalmi bankszámlájára fizetendő. Amennyiben a Szolgáltatás kezdete a naptári év kezdetével nem esik egybe, Bérlő a naptári év hátralévő idejére köteles a szolgáltatási díjat megfizetni azzal, hogy a szolgáltatás első napjának hónapjára a teljes havi szolgáltatási díj megfizetésére köteles. Bérlő előre egyeztetett időpontban jogosult használni az irodaház tárgyalóját külön használati díj fejében. Bérlő a Szerződés megkötését megelőzően köteles az Ingatlant és a tárgyalót megtekinteni és annak tudatában a Szerződésben nyilatkozni, hogy azokat megfelelőnek találja.

A Szerződés megszűnését követően Szolgáltató eltávolítja Bérlő cégtábláját, valamint a beérkező küldeményeit „ismeretlen helyre költözött” megjegyzéssel visszautasítja. A Szerződés megszűnését követően az Ingatlant székhelyként vagy egyéb értesítési címként Bérlő nem használhatja, azt a továbbiakban harmadik személyek részére nem jogosult ilyen minőségben kiadni, sem iratain feltüntetni ezek csak ismételt szerződéskötéssel tehetőek meg.

Amennyiben Bérlő a Szolgáltató által a bérleti díjról kiállított számlán feltüntetett teljesítési határidő lejártát követő 15 naptári napon belül sem teljesíti a bérleti díjat, Szolgáltató jogosult a székhelyhasználati engedélyt visszavonni és ezt az illetékes hatóságoknak, szerveknek és harmadik személyeknek bejelenteni.

Szolgáltató a székhelyszolgáltatás során a tudomására jutott mindenfajta információt bizalmasan kezel, azokat Bérlő vagy az általa meghatározott személyeken kívül harmadik személynek nem adja át, valamint az információt saját vagy más hasznára nem használja fel. Szolgáltatót ez a titoktartási kötelezettség a székhelyszolgáltatásra irányuló megállapodás megszűnését követően is terheli, a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak a Szolgáltatóval szemben. Szolgáltató a Bérlő adatainak a kezelését a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően végzi, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletére. Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója és adatkezelési szabályzata tartalmazza.

Kelt: Újlengyel, 2020. szeptember 10.

ÁSZF

pdf_ico